Naši lidé

Vybudování základní školy Eduard je beze sporu běh na dlouhou trať. Před pár lety jsme se na něj rozhodli vydat, a proto bychom chtěli naše příběhy, motivace i očekávání představit i vám.

Mgr. Gabriela Pařilová

Ředitelka školy, učitelka, talentová konzultantka

Mým cílem a úkolem je vytvořit školu, která  je místem, kde se každý může autenticky projevovat a růst, kam se děti i dospělí těší.

Na základě vlastních mnohaletých zkušeností ze školství, organizování letních táborů či vedení mimoškolních aktivit jsem vytvořila vizi školy, kde se vzdělávání může dít přirozeně, lehce a s radostí a přitom obnášet vysokou kvalitu.

Věřím, že poznávání sebe sama a zdolávání svého potenciálu, je jedním z klíčových úkolů vzdělávání, vedoucích k samostatnému, smysluplnému a spokojenému životu.

Nejsilnějšími  hodnotami, které promítám i do své práce, jsou pro mne RADOSTROVNOVÁHANEZÁVISLOST.

Jak mě provázejí mé talenty v práci i v životě?

1. EMPATHY mi umožňuje vhled do nitra dětí i lidí kolem mne a rozumět, jak se cítí, co potřebují a jak v dané chvíli pomoci. Také umožňuje podat negativní zpětnou vazbu láskyplným způsobem.

2. RESTORATIVE pomáhá čelit problémům, identifikovat problém a najít efektivní řešení.

3.Díky talentu  DEVELOPER umím rozpoznávat a rozvíjet potenciál ostatních. Vidím každý sebemenší pokrok a s radostí jej zvědomuji dětem i rodičům.

4. Talent FUTURISTIC mi umožňuje vytvářet vize, čeho mohu dosáhnout zítra, za měsíc či za 5 nebo 10 let. Cíle jsou motivem neustálého pohybu vpřed.

5. Talent POSITIVITY mi umožňuje zůstat optimistou i v náročných situacích, vždy si odnáším dobrá ponaučení. Jsem ráda zdrojem dobré nálady a radosti ostatních.

6. Díky talentu INDIVIDUALIZATION oceňuji a respektuji jedinečnost každého. Dokáži odhalit jeho potřeby, motivace i hodnoty. Dokáži vidět to nejlepší, co v každém člověku je. Nejen díky tomuto talentu mohu uzpůsobovat styl výuky každému "na míru".

7. S talentem LEARNER jsem v neustálém učícím se procesu. Velmi ráda se učím novým věcem a pracuji na sobě. Vím, jak se nejlépe učit a tyto strategie sdílím i s ostatními.

8. BELIEF - hodnoty mají v mém životě stálé a neměnné místo. Řídí moji práci i osobní život, jsou nejdůležitějším faktorem v každém rozhodování. 

9. Talent INPUT představuje obrovskou zvídavost v oblastech našeho zájmu. Mým zájmem jsou knihy a studijní materiály, které archivuji už od dob základní školy:-) Mám radost,když mohu být vevybrané oblasti zdrojem informací a rádcem.

10. Talent CONNECTEDNESS mi umožňuje vidět spojitosti a souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé. Pomáhá mi zůstat v nadhledu, když je situace nepřehledná. Umí vytvářet mosty mezi lidmi a skupinami.

11.  RELATOR - mám ráda blízké, pevné, upřímné a vzájemně se obohacující vztahy. Práce v takovéto skupině lidí je pro mne obrovským zdrojem energie.

12. S talentem RESPONSIBILITY beru své závazky a sliby velmi vážně. Odpovědnost - závazek je hnacím motorem k dotažení jakéhokoliv projektu do zdárného konce. Cením si hodnot jako spolehlivost, poctivost a věrnost.

Ing. Milan Pařil

Expert na práci s talenty

Mým životním posláním je dosáhnout plnou osobní svobodu. Moci svobodně tvořit, svobodně myslet, svobodně žít. Jsem přesvědčen, že v této svobodě je hojnost, naplnění a podstata naší existence. V roce 2006 jsem založil společnost Inpram a.s. a za svůj osobní cíl jsem si dal rozvíjet sebe a být inspirací k rozvoji ostatních. Tato touha mě provázela v mé práci s týmy a organizacemi nejen v České republice, ale i ve světě. Získával jsem zkušenosti a objevoval nové filosofie, metodiky a nástroje, které nyní můžeme využívat i v naší škole. K jejímu založení mě inspirovala moje žena, která se v poslání pedagoga shlédla již v dětství a zasvětila mu celý život. Společně jsme tak mohli vytvořit jedinečný koncept Základní školy Eduard, který spojuje kořeny národní školy mistra Jana Amose Komenského a moderní prvky vzdělávání Cliftonstrengths, práce s vrozenými talenty každého člověka. Jsem přesvědčen, že neseme plnou odpovědnost za svůj život. Vše, co nás potkává, je obrazem našeho postoje v současnosti nebo v minulosti.

A jak mě mé talenty provázejí?

Můj nejsilnější talent Strategic mi umožňuje v okamžiku vidět hned několik různých scénářů k dosažení cíle. A současně vybrat ten nejvhodnější v dané situaci. Druhý Maximizer mě neúnavně vybízí ke zlepšování a zdokonalování věcí až k jejich maximu. Díky němu vznikají ze skvělých věcí ty úžasné a unikátní. Třetí Developer mi vyjeví i to nejmenší zlepšení, které se někomu podařilo dosáhnout a ukáže v plné kráse jeho nejlepší potenciál a možné schopnosti. Čtvrtý Ideation mě zásobí bezpočtem nápadů a inovativních myšlenek na zlepšování a další rozvoj projektu. Někdy bývá obtížné některé z nich opustit a věnovat se těm nejdůležitějším. A díky Positivity mohu přinést naději a optimismus i do nejtěžších okamžiků, které se při budování takovéhoto projektu vždy najdou. 

V mých top 10 talentech jsou dále Self-assurance, Communication, Connectedness, Empathy a Input.

Mgr. Marie Hrušková

Učitelka, lektorka anglického jazyka

Být součástí týmu ZŠ Eduard považuji za velký dar a závazek zároveň. Koncept výuky a vize zakladatelů je pro mě záležitostí s obrovským potenciálem, jelikož již teď, na úplném začátku cesty, mi jejich záměr dává ohromný smysl.

K týmu ZŠ Eduard jsem se rozhodla přidat z několika zásadních důvodů. Výše zmíněná smysluplnost je jednou z mých nejdůležitějších hodnot, a proto jsem ráda, že se naše hodnoty potkaly. Člověk již jako pouhý návštěvník budovy či webu školy cítí, že toto smysl opravdu má a že chce být tohoto součástí. Dále mě nadchlo všudypřítomné nadšení a chuť dělat věci jinak, ovšem s respektem k tradicím a zkušenostem. Metodika CliftonStrengths nabízí dětem, rodičům i pedagogům nástroj pro lepší pochopení všeho, co se kolem nás děje, a pro mě osobně je to i nástroj pro práci na svém vlastním potenciálu, která přinese ovoce nejen mně osobně, ale i mé pedagogické činnosti.

Například díky svému talentu Input jsem schopná dětem představit novou látku a zaujmout je natolik, aby samy přirozeně toužily dozvědět se víc. Talent Developer mi pomáhá vidět v dětech jejich vlastní talenty a rozpoznávat i ta nejjemnější zlepšení a jejich úspěchy jim ukazovat a připomínat. Příjemnou atmosféru kolem sebe vytvářím také díky talentu Positivity, který mi zároveň pomáhá pomáhat ostatním vidět věci z té lepší stránky. V neposlední řadě je tu Connectedness, talent, který mi umožňuje vidět souvislosti i tam, kde zdánlivě nejsou, což mi v pedagogické praxi pomáhá ostatní motivovat a vidět smysl v každé činnosti, i té, do které se jednomu nechce.

V mých top 10 talentech jsou dále Empathy, Achiever, Intellection, Communication, Learner a Arranger.

Kromě práce s talenty se těším na každodenní seznamování dětí s anglickým jazykem, v přirozeném prostředí a s využitím různých metod. V souladu s hodnotami ZŠ Eduard je pro mě důležitá zážitková forma výuky a schopnost aplikace poznatků v praxi. Věřím, že moje zkušenosti z českého prostředí, z Kanady, Skotska a Indie, a nyní talentový výcvik metodiky CliftonStrengths mi pomohu být dětem respektujícím a vnímavým průvodcem.

Mgr. Jana Šimonová, DiS.

Učitelka, speciální pedagog

K týmu ZŠ Eduard jsem se přidala v srpnu 2020. Oslovilo mě prostředí malé rodinné školy, o kterou se pečuje s osobním nadšením a láskou a kde se ke každému dítěti přistupuje individuálně.

Metodika talentů CliftonStrengths, na jejíchž principech škola stojí, vychází z pozitivní psychologie, a je mi proto velmi blízká. Nabízí podnětný prostor pro osobní rozvoj žáků i pedagogů. Díky objevení mých talentů mi do sebe zapadají různá má rozhodnutí i celé životní poslání – dobrovolnická pomoc, práce s lidmi, i výuka, které se věnuji již více než 20 let svého života. 

Díky mému dominantnímu talentu Learner mám například velkou touhu se neustále učit. Jsem nadšená objevováním světa a všech jeho tajemství. S chutí nasávám nové informace, piluji své znalosti i dovednosti a s radostí je předávám dál všem, které učím nebo jsem kdy učila – dětem i dospělým. V tom mi skvěle pomáhají i talenty Intellection a Input. Druhý zmíněný mě podporuje ve zvídavosti a pobízí ke prozkoumání všeho řádně do hloubky. A to, ať už se jedná o oblast informační, či vztahovou. Z mnohých mých žáků a rodičů se tak stávají i skvělí přátelé. 

Nejvíce mě těší, pokud práce, kterou vykonávám má smysl a mohu ji svobodně tvořit. Talent Achiever mi usnadňuje realizovat mé sny ve skutečnost a usilovně mě žene kupředu. Miluji svou práci a snadno tak mohu pracovat spolehlivě, vytrvale a zodpovědně, s využitím talentu Responsibility. Ideation mi nabízí neustálý přísun nových nápadů, které pak společně s dětmi s potěšením realizujeme. 

Díky talentům Includer, RelatorConnectedness se mi snadno staví mosty mezi lidmi i různými skupinami. Vím, jak je důležité spolupracovat a umět poskytnout naději, posilu a pomoc všem, kteří ji potřebují. 

Protože jsem vystudovaný speciální pedagog, v ZŠ Eduard se navíc věnuji i dětem, které potřebují v oblasti vzdělávání individuální podporu. Vyučuji předmět speciálně pedagogické péče. Dle platného poradenského doporučení spolu rozvíjíme zábavnou formou důležité oblasti, které jsou pro efektivní vzdělávání nezbytné.   

Mgr. Radka Karpíšková

Učitelka

Již od začátku rozhodnutí stát se paní učitelkou jsem věděla, že chci jednou učit v malé rodinné školičce, kde je důležitý každý žák, jeho individuální potřeby a silné stránky. Po mnohých zkušenostech z alternativních i klasických škol jsem také věděla, že hledám místo, kde se děti budou učit novým znalostem i dovednostem v bezpečném, podporujícím, respektujícím, zodpovědném a radostném prostředí. A to vše jsem našla v ZŠ Eduard a je to důvodem, proč se k týmu přidala.

Mezi mými talenty, které mi při práci pomáhají a tvoří ji jedinečnou, je talent Developer, který mi pomáhá rozpoznávat silné stránky dětí, oceňovat jejich pokroky a úspěchy, či talent Empathy, díky kterému se dokážu vcítit do dětí a vnímat jejich pocity. Dále talent Positivity, díky kterému přistupuji k dětem s usměvavým a nadšeným přístupem. Poté talent Arranger, který mi napomáhá v produktivním zařizování a spolupráci v týmu. V neposlední řadě i talent Communication, jenž se vyznačuje tím, že dokážu snadno formulovat myšlenky, dokážu s dětmi vhodně komunikovat a vysvětlovat.

Mezi mých 10 nejrozvinutějších patří také Harmony (vytvářející harmonii), Input (zvídavý), Resposibility (zodpovědný), Achiever (produktivní) a Connectedness (propojující).

Mgr. Zuzana Králová

Učitelka

Mým životním posláním je zanechat svět o trochu lepším, než byl, než jsem na něj přišla. K plnění tohoto poslání jsem si zvolila cestu učitelky, která může ovlivnit životy mnoha dětí a naučit je pozitivnímu přístupu ke škole, ke světu a k životu.

Přijetí do ZŠ Eduard je pro mě obrovskou příležitostí toto mé poslání plnit, jelikož se všemi principy a hodnotami souzním a jsem šťastná, že mohu žáky učit podle mého nejlepšího svědomí. Ve výuce chci uplatnit i zkušenosti z mnohaletého vedení skautského oddílu, pobytu v USA i z práce ve Vida! science centru.

Díky talentové metodice CliftonStrenghts mám možnost k dalšímu seberozvoji a poznání sebe sama. Mým nejsilnějším talentem je Developer. Díky němu umím rozpoznávat a rozvíjet potenciál ostatních a všímat si každého pokroku. Druhý talent Learner mi dává touhu po neustálém se učení a práci na sobě. Díky třetímu talentu Individualization vnímám jedinečné schopnosti každého člověka a s pomocí Empathy také vnímám pocity ostatních a dokážu se vžít do jejich situace. Tyto talenty mi velmi pomáhají s individuálním přístupem k dětem, který považuji za velmi důležitý. Mým pátým talentem je Responsibility. Cením si hodnot jako je poctivost a věrnost a všechny své sliby a závazky beru vážně. Mými dalšími talenty v TOP 10 jsou Arranger, Belief, Ideation, RelatorAchiever.

Věřím, že díky mým talentům i předchozím zkušenostem při práci s dětmi budu vnímavým a respektujícím průvodcem na jejich cestě za poznáním.

Kristýna Entová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Již při prvotním seznámení s konceptem a ideologií školy ZŠ Eduard mne velmi zaujala myšlenka „zkusit dělat věci trochu jinak“. Základní skladební prvky (učitel- žák- škola) vycházející z klasického státního školství jsou zachovány, ale přístup k dětem, celkové smýšlení o výchově, postoje,  postupy, principy a hodnoty jsou zde zcela něco nového, inovativního a nebojím se říci, že převratného. 

ZŠ Eduard vytváří v užším kolektivu vzájemně respektující,  chápající a vstřícné rodinné prostředí, kde jde vše s překvapivou lehkostí. Prostředí, kde je respektována a chápána jedinečnost každého bez jakýchkoli předsudků, pochopení pro lidskou alteritu s adekvátním individuálním a citlivým přístupem. Tato jedinečná atmosféra zdejšího prostředí vás natolik uchvátí a vtáhne, že tak snadno zatoužíte stát se toho všeho součástí. Jsem neskutečně vděčná za poskytnutou příležitost v takovém prostředí s takovými lidmi pracovat a spolupracovat a tímto také patřit mezi ně. V neposlední řadě se také velmi těším na děti a na spousty skvělých budoucích zážitků a dobrodružství, která společně s Eduardem zažijeme! 

Mezi moje talenty patří talent Developer, který dokáže rozpoznat potenciál každého člověka, se kterým pracuji a umět ocenit i jeho sebemenší posun kupředu. Input mne udržuje v neutuchajícím entuziasmu neustále něco nového vymýšlet,  objevovat a udržet si dětskou zvídavost i nadále. Strategic mne nutí vždy přemýšlet o více možnostech zaráz jak k dané věci či problematice přistupovat. Ideation probouzí mou představivost, inspiraci a fantazii, díky čemuž jsem velmi kreativně založená. A Empathy je mým darem umět se vcítit do emoční polohy jiného člověka, mít pochopení a porozumění pro pocity a myšlenky druhých,  což ze mne dělá citlivou a naslouchající osobu,  o kterou se člověk v nelehké situaci může opřít. Mezi mé další „top ten“ talenty patří: Intellection, Adaptability, Connectedness, Responsibility, Individualization. 

Adéla Šmidová

Studentka Masarykovy univerzity –⁠ Učitelství prvního stupně, stážistka ve školní družině

Přijetí do týmu ZŠ Eduard je pro mě obrovskou příležitostí, které si velmi vážím. Díky ní mohu již během svého studia získávat zkušenosti s chodem školy a prací s dětmi v tomto prostředí – což je jednou z potřeb mého talentu Learner. Tím více mě těší, že děti mohu v procesu učení sledovat v tak rodinném a bezpečném prostředí, jako nabízí naše škola. Dětem mimo školu se aktivně věnuji již devátým rokem prostřednictvím spolupořádání akcí pro děti, dětských táborů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, exkurzí a výletů a také vedením dětských kroužků.

Filosofie školy, založená mimo jiné na metodice CliftonStrenghts, mě velmi nadchla a otevřela mi úplně nové obzory. Spoustu vědomostí, které již mám, nebo se je právě dozvídám na univerzitě, nyní mají jiný rozměr a chápání dětské i dospělé osobnosti v rámci talentů, je skutečně obohacující. Díky tomuto pohledu lze lépe pochopit, vysvětlit si a ocenit rozhodnutí a jednání druhých, ale i sebe samé.

A jak mě mé talenty ovlivňují při práci s dětmi?

Můj dominantní talent Empathy mi pomáhá pochopit pocity a potřeby druhých. Spojení s mými dalšími silnými talenty Harmony, IndividualizationRelator zapříčiňuje, že je pro mě důležité vytvořit si s jednotlivými dětmi jedinečný vztah, ve kterém se snažím jim vycházet vstříc, naslouchat jim, zajímat se o ně a talent Communication mi umožňuje s nimi navázat diskuze, které pro ně budou zajímavé. Tuto možnost mi právě působení ve školní družině nabízí, a díky menšímu počtu dětí v každé třídě, je možné tento individuální přístup uplatnit, za což jsem opravdu vděčná.

 V mých top 10 talentech jsou dále Developer, Achiever, MaximizerArranger.

Hledáme kolegy do týmu ZŠ Eduard

Hledáme pedagogy, kteří se nebojí pracovat s vrozeným nadáním a talenty dětí. V ZŠ Eduard kombinujeme klasickou výuku s moderními směry. Chcete i Vy poznat svá vrozená nadání a využít je při práci s dětmi? Rádi Vás to naučíme.