Principy a hodnoty

S dětmi pracujeme pomocí moderních metod, ale i principů, které do českého školství zavedl Jan Ámos Komenský. Žáci poznávají svět nejen z knih, ale i na základě vlastní zkušenosti a talentu. V moderním vzdělávání praktikujeme "školu hrou" s jediným cílem: aby vaše děti byly připravené na budoucnost.

Vycházíme z klasického vzdělávání, které přizpůsobujeme talentu vašeho dítěte 

ZŠ Eduard je malá rodinná škola, která má osnovy shodné s klasickými základními školami. I my vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu. Ten ale na rozdíl od klasických škol obohacujeme o prvky alternativních škol (Montessori, Waldorf, Dalton, Začít spolu atd.). Děti u nás mají více prostoru k sebevyjádření a pracují v inspirujícím prostředí.

Ve výuce děti využívají svých silných stránek a přirozeného talentu

S jejich pomocí řeší každodenní úkoly. Tato metoda jim umožňuje rychleji porozumět tématu. Častěji se pak radují z úspěchu, což posiluje jejich motivaci ke studiu. Pomáháme jim silné stránky nejen objevovat, ale také rozvíjet a kultivovat. 

Učení probíhá v inspirující a bezpečné atmosféře

Učitelé během výuky odhalují a rozvíjejí přirozená nadání dětí. Celá třída pracuje v podnětné a vlídné atmosféře. Právě ta je nezbytnou podmínkou pro seberealizaci každého člověka. Náš přístup skvěle vystihuje citát J. A. Komenského: 

"Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více, aby ve školách bylo méně hřmotu, ochablosti a plané práce, zato však více pohody, poutavé činnosti a trvalého úspěchu v učení."

 

Škola hrou totiž není o hraní, ale o tvrdé práci v inspirujícím prostředí. Stejně důležitá je i celková pohoda ve třídě. Děti se pak vzdělávají díky svému zájmu a dobrému pocitu, který jim učení přináší.

Probíranou látku si žáci reálně zkouší. Učí se vlastní zkušeností

Děti nejvíce rozvíjí jejich vlastní zkušenost a to, co prožijí na vlastní kůži. Ve výuce je proto učitelé povzbuzují k tomu, aby využívaly své znalosti a objevovaly svět prakticky. Přírodu, vědu i umění. 

Děti poznávají svět v souvislostech. Lépe se v něm pak orientují

V bezpečném a laskavém prostředí je učíme chápat věci v souvislostech, aby se časem nebály změn a nároků dnešní doby. Nabízíme jim dostatek volnosti a prostoru, takže dozrávají v osobnosti, které vědí, jak se svým životem naložit. 

 • umí si věci zasadit do kontextu
 • vědí, co chtějí
 • mají odvahu následovat svůj záměr

Vedeme je k zodpovědnosti, spolupráci a vlastním názorům

V ZŠ Eduard usilujeme o to, aby vaše děti mohly naplnit svůj potencial. Rozvíjíme jejich samostatnost, schopnost se rozhodovat, umění formulovat a uplatnit si svůj názor. 

Řešení problémů probíhá formou spolupráce a podpory. Tím se děti navzájem obohacují a učí se jeden druhého respektovat, navzájem si naslouchat a porozumět. Tento přístup má pozitivní dopad na jejich sociální rozvoj a komuniakční dovednosti.

Jaké hodnocení v ZŠ Eduard používáme

Neporovnáváme žáky mezi sebou. Soustředíme se jen na jejich individuální dosahování stanovených cílů. Díky tomu se děti učí věřit svým schopnostem a začívají pocit uspokojení z dobře vykonané práce. 

 • Slovní hodnocení pedagoga
  (zaměřuje se na silné stránky a definování přirozených talentů dítěte)
 • Sebehodnocení dítěte
  (rozvíjí schopnost uvědoměle a přiměřeně hodnotit sebe i svět kolem)
 • Práce s chybou
  (chyby vítáme jako prostředky k lepšímu porozumění)
 • Žákovská portfolia

Rodiče jsou pevnou součástí naší školy

Věříme, že vzdělání vychází ze zodpovědnosti 3 stran: školy, rodičů a dítěte. I rodiče proto mají velký vliv na vytváření podnětného prostředí v naší škole.

Táhneme za jeden provaz:

 • posunutý začátek vyučování
 • elektronická třídní kniha
 • možnost kdykoliv se zúčastnit výuky
 • pravidelná setkání se zpětnou vazbou
 • volnočasové aktivity pro děti

Pravidelně se s vámi setkáváme:

 • školní ples
 • besedy
 • přednášky na aktuální témata
 • jednodenní lyžařský výjezd
 • letní tábor