Ochrana osobních údajů

1.    Účel informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje organizace Základní škola Eduard ty, jejichž údaje zpracovává (dále jen „subjekty údajů“) o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

2.    Správce osobních údajů

Tato informace se věnuje případům, kdy správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Eduard (dále jen „Škola“). Škola je správcem osobních údajů tehdy, jestliže určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování; za tuto svou činnost je právně odpovědná.

3.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Mgr.Gabriela Pařilová

Kontakt: 602590955

              gabriela.parilova@zseduard.cz

4.    Zásady pro zpracování osobních údajů na Základní škole

Škola považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro školy, případně souvisí se službou, kterou na škole využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na škole upravuj její vnitřní norma. Vnitřní norma mj. stanoví povinnost všech zaměstnanců při zpracování osobních údajů respektovat principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR, konkrétně:

a)   Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.

b)   Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.

c)    Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.

d)   Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.

e)   Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.

f)        Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou; to se pochopitelně netýká takových osobních údajů, které je třeba po stanovenou dobu archivovat dle příslušných právních předpisů.

g)   Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci školy.

h)   Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

 

5.    Pro které účely osobní údaje zpracováváme?

Při naplňování svého poslání zpracovává škola osobní údaje pro následující účely:

a.       Vzdělávací činnost

i.      Přijímací řízení

ii.      Studium

iii.      Výuka

b.       Administrativa a provoz organizace

i.      Personalistika a mzdy (včetně výběrových řízení)

ii.      Ekonomika a účetnictví

iii.      Správa majetku

iv.      Provozní agendy
v.      Identifikační karty

c.       Komerční činnost

i. Stravovací

d.        Informační, poradenská a propagační činnost

i.      Weby

6.    Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

Škola zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

a) Zaměstnanci (osoby v pracovně-právním vztahu) a uchazeči o zaměstnání

b) Žáci

c)  Uchazeči (osoby účastnící se přijímacího řízení)

d)  Absolventi

e)  Externí spolupracovníci

g) Členové orgánů a komisí zřízených školou

h)  Smluvní a projektoví partneři, jiní zákazníci

7.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Škola zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo na základě jiných právních důvodů), případně údaje poskytnuté či získané v souladu s právními předpisy od jiných subjektů či z jiných zdrojů (např. veřejné rejstříky),  jednak také další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění.

8.    Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů. Tyto důvody jsou odlišné pro jednotlivé typy činností, které škola vykonává. Obecně však těmito právem aprobovanými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:

a)     Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší právem stanovené povinnosti. Jedná se zejména o zpracování dle Školského zákona, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákona 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů.

b)    Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (týká se případů, kdy škola vystupuje jako orgán veřejné moci, tj. orgán oprávněný rozhodovat o právech a povinnostech osob, případně jinak zasahovat do jejich sféry.

c)     Plnění smlouvy, provedení opatření před vznikem smlouvy na Váš návrh:
Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy (mj. pro přípravu smlouvy).

d)    Souhlas subjektu údajů:

Souhlas, který jste nám udělil ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

e)     Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:

-    ochraně majetku,

-    zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

9.     Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může škola předat vybrané osobní údaje určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních údajů vně školy je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

10.  Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

11.   Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR. Každý zaměstnanec školy je povinen přijmout žádost Vás jakožto subjektu údajů zpracovávaných školou, kterou hodláte realizovat některé ze svých práv dle čl. 15 - 22 GDPR. Žádost dle čl. 15 -22 GDPR jste oprávněni také zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů. Před zpracováním žádosti má škola právo a povinnost ověřit identitu žadatele. Vaše žádost bude vyřízena zpravidla bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách stanovených GDPR.

12.   Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem tak zpravidla bude Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz