O škole

S dětmi pracujeme pomocí moderních metod, ale i principů, které do českého školství zavedl Jan Ámos Komenský. Žáci poznávají svět nejen z knih, ale i na základě vlastní zkušenosti a talentu. V moderním vzdělávání praktikujeme "školu hrou" s jediným cílem: aby vaše děti byly připravené na budoucnost.

 

Vycházíme z klasického vzdělávání, které přizpůsobujeme talentu vašeho dítěte 

ZŠ Eduard je malá rodinná škola, která má osnovy shodné s klasickými základními školami. I my vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu. Ten ale na rozdíl od klasických škol obohacujeme o prvky alternativních škol (Montessori, Waldorf, Dalton, Začít spolu atd.). Děti u nás mají více prostoru k sebevyjádření a pracují v inspirujícím prostředí.

Ve výuce děti využívají svých silných stránek a přirozeného talentu

S jejich pomocí řeší každodenní úkoly. Tato metoda jim umožňuje rychleji porozumět tématu. Častěji se pak radují z úspěchu, což posiluje jejich motivaci ke studiu. Pomáháme jim silné stránky nejen objevovat, ale také rozvíjet a kultivovat. 

Učení probíhá v inspirující a bezpečné atmosféře

Učitelé během výuky odhalují a rozvíjejí přirozená nadání dětí. Celá třída pracuje v podnětné a vlídné atmosféře. Právě ta je nezbytnou podmínkou pro seberealizaci každého člověka. Náš přístup skvěle vystihuje citát J. A. Komenského: 

"Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více, aby ve školách bylo méně hřmotu, ochablosti a plané práce, zato však více pohody, poutavé činnosti a trvalého úspěchu v učení."

 

Škola hrou totiž není o hraní, ale o tvrdé práci v inspirujícím prostředí. Stejně důležitá je i celková pohoda ve třídě. Děti se pak vzdělávají díky svému zájmu a dobrému pocitu, který jim učení přináší.

Probíranou látku si žáci reálně zkouší. Učí se vlastní zkušeností

Děti nejvíce rozvíjí jejich vlastní zkušenost a to, co prožijí na vlastní kůži. Ve výuce je proto učitelé povzbuzují k tomu, aby využívaly své znalosti a objevovaly svět prakticky. Přírodu, vědu i umění. 

Děti poznávají svět v souvislostech. Lépe se v něm pak orientují

V bezpečném a laskavém prostředí je učíme chápat věci v souvislostech, aby se časem nebály změn a nároků dnešní doby. Nabízíme jim dostatek volnosti a prostoru, takže dozrávají v osobnosti, které vědí, jak se svým životem naložit. 

 • umí si věci zasadit do kontextu
 • vědí, co chtějí
 • mají odvahu následovat svůj záměr

Vedeme je k zodpovědnosti, spolupráci a vlastním názorům

V ZŠ Eduard usilujeme o to, aby vaše děti mohly naplnit svůj potencial. Rozvíjíme jejich samostatnost, schopnost se rozhodovat, umění formulovat a uplatnit si svůj názor. 

Řešení problémů probíhá formou spolupráce a podpory. Tím se děti navzájem obohacují a učí se jeden druhého respektovat, navzájem si naslouchat a porozumět. Tento přístup má pozitivní dopad na jejich sociální rozvoj a komuniakční dovednosti.

Jaké hodnocení v ZŠ Eduard používáme

Neporovnáváme žáky mezi sebou. Soustředíme se jen na jejich individuální dosahování stanovených cílů. Díky tomu se děti učí věřit svým schopnostem a začívají pocit uspokojení z dobře vykonané práce. 

 

 • Slovní hodnocení pedagoga
  (zaměřuje se na silné stránky a definování přirozených talentů dítěte)
 • Sebehodnocení dítěte
  (rozvíjí schopnost uvědoměle a přiměřeně hodnotit sebe i svět kolem)
 • Práce s chybou
  (chyby vítáme jako prostředky k lepšímu porozumění)
 • Žákovská portfolia

Rodiče jsou pevnou součástí naší školy

Věříme, že vzdělání vychází ze zodpovědnosti 3 stran: školy, rodičů a dítěte. I rodiče proto mají velký vliv na vytváření podnětného prostředí v naší škole.

Táhneme za jeden provaz:

 • posunutý začátek vyučování
 • elektronická třídní kniha
 • možnost kdykoliv se zúčastnit výuky
 • pravidelná setkání se zpětnou vazbou
 • volnočasové aktivity pro děti

Pravidelně se s vámi setkáváme:

 • školní ples
 • besedy
 • přednášky na aktuální témata
 • jednodenní lyžařský výjezd
 • letní tábor

Často se nás ptáte na...

Družinu

Rodiče mohou využívat služby ranní i odpolední družiny. Ranní družina začíná v 7,00. Její součástí je snídaně, teplý čaj, možnost odpočinku apod. Odpolední družina navazuje na konec vyučování a končí v 17,00. Zde mají děti možnost zúčastnit se připraveného programu nebo užívat volné hry a zábavy, a to především na zahradě a v přírodě.

Kroužky

Během odpoledne nabízí škola dětem množství kroužků a zájmových aktivit s našimi pedagogy i externími lektory, např. Kouzelná flétna, Pěvecký sbor, Sportík, Výtvarná dílna - keramika, arteterapie, Anglický jazyk, individuální výuky hry na klavír ad. Pro rodiče připravujeme řadu akcí, určených k neformálnímu setkávání - např. školní ples, ale i besedy a přednášky na aktuální nebo zajímavá témata (např. Talenty našich dětí - přednáší Michal Marťoch). Pro rodiče s dětmi připravujeme 1 denní lyžařský výjezd a letní tábor. Cena kroužků zahrnuje mzdu lektora, náklady na materiál a další náklady (energie, administrace atd.). 

Stravování

Stravování dětí zajišťuje výdejna školní jídelny. Podporujeme zdravý životní styl, na němž se jídelníček podílí velkou měrou. Připravujeme spolupráci se Zdravou školní jídelnou Vitalité s.r.o., která používá kvalitní suroviny a BIO potraviny bez chemických příměsí. Jídelníček je sestavován s výživovým specialistou tak, aby strava byla pestrá a výživově hodnotná. Umíme se přizpůsobit i nejrůznějším dietám. Cena oběda se pohybuje okolo 28 Kč/ den. Během celého dne bude pro děti zajištěný pitný režim a sezónní ovoce či zelenina. 

Prostředí školy

Prostředí školy považujeme za nesmírně důležité pro výuku i osobní rozvoj dítěte. Rozumíme jím nejen budovu a další prostory, ale i přátelskou atmosféru a dobré vztahy. Takové prostředí pak inspiruje, motivuje, pomáhá průběhu učení a ovlivňuje jeho výsledky. Prospívá nejen žákům, ale také pedagogům i rodičům. Naším cílem je vytvořit soulad esteticky a kvalitně vybavených prostor s klimatem bezpečného a respektujícího prostředí, místo, kam se děti, rodiče i zaměstnanci těší. 

Školné

Školné je 6 500,-/ měsíc. Částka je vypočítána tak, aby umožnila provoz školy a náklady na kvalitního pedagoga. V ceně je zahrnuta školní výuka a družina, nejsou zahrnuty obědy. Školné se platí 12 měsíců, protože i o prázdninách jsou vypláceny mzdy a hrazeny náklady za pronájem a provoz. V období letních prázdnin nabízíme příměstské a letní tábory, pro děti z naší školy cenově zvýhodněné. Sourozencům poskytujeme slevu na školném 1000,-. Připravujeme též stipendijní program, pro bližší informace se nebojte nás kontaktovat.

Edovu přípravku

Jde o edukativně-stimulační skupinku 6 - 8 dětí s rodiči, kteří společně prochází 10 lekcí. Ty trvají délce přibližně 60 minut v týdenním intervalu. Přítomnost rodiče je důležitá nejen pro pohodu dítěte, ale i pro něj samého. Pozoruje své dítě při skupinové práci, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Získává také náměty a inspiraci, jak s dítětem pracovat doma. Utváří se také vztah důvěry a spolupráce s pedagogem.