Zápis 2019

Plavba za dobrodružstvím

Zápis do 1. třídy v ZŠ Eduard probíhal jako plavba za dobrodružstvím. Eda námořník při nalodění předal dětem mapu k místu možného výskytu pokladu kapitána Hooka. Při své cestě museli budoucí prvňáčci zdolat nebezpečí Žraločí úžiny, doplout na Osamělý ostrov, zakotvit v Pirátské zátoce, proplout Korálové útesy nebo zastavit v Baru u střízlivého kapitána. Všude na děti čekaly úkoly, které měly za cíl prověřit jejich připravenost na cestu, která je pro všechny na palubě opravdovým dobrodružstvím. 

Skutečnost, že všechny děti zdárně došly až do jeskyně kapitána Hooka, kde nalezly různé poklady, vypovídá o tom, že úspěšně zvládly všechny úkoly i nástrahy, které jim přicházely do cesty.

Přejeme všem statečným námořníkům hodně štěstí v další plavbě.

Upozornění!

 • Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 10.června 2019 v 17 hodin na ZŠ Eduard.
 • Individuální zápisy jsou stále možné až do naplnění kapacit.
 • Přijímáme také školáky do domácího vzdělávání.

Jen pro vaši představu uvádíme jevy, které u dětí během zápisu pozorujeme:

 • Úroveň myšlení, pozornosti a paměti
 • Slovní zásobu
 • Správnou výslovnost
 • Znalost základních barev
 • Matematické představy
 • Znalost geometrických těles
 • Počítání do 10
 • Správné držení psacího náčiní
 • Pravolevou orientaci
 • Zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu

 

 

Kritéria pro přijetí do 1. třídy 

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.
Přijímáme 16 dětí do třídy. Jedinými kritérii pro přijetí do 1.ročníku ZŠ jsou:

 • Školní zralost dítěte - úspěšné zvládnutí úkolů při zápisu
 • Maximální počet žáků ve třídě 16.

 

Kde se dozvíte o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§36, §46 odst.1, §165 odst.2 písm. e) školského zákona) a správním řádem. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. O přijetí samozřejmě rozhodneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3).

 

K zápisu jdou děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1.9. 2013 do 31.12. 2013.