Zápis do ZŠ Eduard
na školní rok 2021/22

Plavba za dobrodružstvím

 

Těšíme se na vás:

 

V pátek 16.4. 2021 od 16 do 18 hodin


V sobotu 17.4. 2021 od 9 do 11 hodin

 

Zápis by měl být příjemnou společenskou událostí pro děti, rodiče i pedagogy. Naším cílem je nejen pozorovat, zda je dítě připravené na nároky základní školy, ale chceme, aby zápis byl prvním krokem k touze a motivaci poznávat, objevovat a učit se. Je koncipován formou příběhu, ve kterém děti nemají pocit strachu nebo nervozity ze zkoušení a případného selhání. 

Informace k zápisu

 • Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.
 • Pokud se z vážného důvodu nebudete moci dostavit k zápisu v řádném termínu, je možné si sjednat náhradní termín.
 • S sebou si přineste rodný list zapisovaného dítěte a Váš občanský průkaz/pas.
 • K zápisu je třeba vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (soubor níže) a nejpozději 31. 3. 2021 ji doručit osobně (k rukám ředitelky školy) nebo e-mailem (gabriela.parilova@zseduard.cz).

Pro vaši představu uvádíme jevy, které u dětí během zápisu pozorujeme:

 • Úroveň myšlení, pozornosti a paměti
 • Slovní zásobu
 • Správnou výslovnost
 • Znalost základních barev
 • Matematické představy
 • Znalost geometrických těles
 • Počítání do 10
 • Správné držení psacího náčiní
 • Pravolevou orientaci
 • Zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu
 • Samostatnost a sebeobslužnost

 

 

Kritéria pro přijetí do 1. třídy 

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.
Přijímáme 16 dětí do třídy. Kritéria pro přijetí do 1.ročníku ZŠ Eduard jsou:

 • Sdílení pedagogického přístupu a hodnot školy rodinou
 • Sourozenec ve škole

 

Kde se dozvíte o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§36, §46 odst.1, §165 odst.2 písm. e) školského zákona) a správním řádem. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. O přijetí samozřejmě rozhodneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3).